0

Helsinki mätkäisi terassille rapean talvivuokran

Hel­sin­gin La­si­pa­lat­sin au­kion te­ras­sit ovat saa­neet kau­pun­gil­ta uuden vuokralas­kun. Tä­nä vuon­na ra­ken­nus­vi­ras­to al­kaa pe­riä ra­vin­to­loi­den te­ras­seil­ta tal­vi­vuok­raa, el­lei te­ras­se­ja pu­re­ta. Ra­vin­to­loi­den mu­kaan pur­ka­mi­nen ei on­nis­tu.

La­si­pa­lat­sin au­kiol­la ovat ke­sät tal­vet pys­tys­sä se­kä ra­vin­to­la La­si­pa­lat­sin et­tä Mba­rin te­ras­sit. Esi­mer­kik­si La­si­pa­lat­sil­ta ale­taan pe­riä nyt tal­vel­ta 18 600 eu­ron vuok­raa. Ai­kai­sem­min si­tä ei ole pe­rit­ty lain­kaan, ker­too La­si­pa­lat­sia pyö­rit­tä­vän Ra­tel­lon hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Hei­mo Kes­ki­nen.

Ra­tel­lo vaa­ti vuok­ra­pää­tök­seen oi­kai­sua, jo­ta yleis­ten töi­den lau­ta­kun­nan on mää­rä kä­si­tel­lä tiis­tai­na. Pää­tös­eh­do­tuk­sen mu­kaan oi­kai­su­vaa­ti­mus hy­lät­täi­siin.

"Te­ras­sin kiin­tei­den ra­ke­nel­mien jät­tä­mi­nen pai­koil­leen tal­vi­kau­dek­si ei ole saa­vu­tet­tu suo­jat­tu etu", lu­kee osas­to­pääl­lik­kö Ant­ti Hie­ta­lan esit­te­ly­teks­tis­sä.

Ra­vin­to­lat vält­tyi­si­vät vuok­ral­ta vie­mäl­lä te­ras­sin­sa tal­vek­si pois, mut­ta Ra­tel­lon Kes­ki­sen mu­kaan se ei käy päin­sä: te­ras­sit ra­ken­net­tiin kiin­teik­si alun al­kaen kau­pun­gin ra­ken­nus­val­von­nan vaa­ti­muk­ses­ta.

"Yk­si kau­pun­gin vi­ran­omai­nen mää­rä­si mei­dät ai­koi­naan ra­ken­ta­maan näin, ja nyt toi­nen vi­ran­omai­nen las­kut­taa sii­tä", Kes­ki­nen kom­men­toi.

Te­ras­sin al­la on yli sa­ta te­räs­paa­lua.

Mi­kä­li yleis­ten töi­den lau­ta­kun­ta pi­tää vuok­ra­pää­tök­sen voi­mas­sa, Kes­ki­nen har­kit­see asian vie­mis­tä edel­leen hal­lin­to-oi­keu­teen.

Kommentit

Näytä lisää kommentteja