Espoolta ja Vantaalta tukea kohutulle terveyspuhelimelle

Es­poo ja Van­taa suh­tau­tu­vat myön­tei­ses­ti mah­dol­li­suu­teen jat­kaa pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien yh­tei­sen ter­veys­neu­von­ta­pu­he­li­men toi­min­taa. Lakkauttamispäätöksestä kehkeytynyt poru sai liikkeelle palvelua puolustaneen adressin, jossa on jo yli 7500 nimeä.

Taksinkuljettajilta varastettiin yli 10 000 euroa Kalliossa

Suu­ri mää­rä tak­sin­kul­jet­ta­jien ti­li­tys­pus­se­ja on pää­ty­nyt vää­riin kä­siin Hel­sin­gin Kal­lios­sa si­jait­se­vis­ta ti­lois­ta. Anas­te­tun omai­suu­den ar­von ar­vioi­daan ole­van li­ki 11 000 eu­roa. Po­lii­si tut­kii ta­paus­ta tör­keä­nä var­kau­te­na.