Espoolta ja Vantaalta tukea kohutulle terveyspuhelimelle

Es­poo ja Van­taa suh­tau­tu­vat myön­tei­ses­ti mah­dol­li­suu­teen jat­kaa pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien yh­tei­sen ter­veys­neu­von­ta­pu­he­li­men toi­min­taa. Lakkauttamispäätöksestä kehkeytynyt poru sai liikkeelle palvelua puolustaneen adressin, jossa on jo yli 7500 nimeä.

Juhlijat kävivät toistensa kimppuun Helsingissä

Useat pa­hoin­pi­te­lyt työl­lis­ti­vät Hel­sin­gin po­lii­sia lauan­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä. Poliisilla oli yön ai­ka­na hä­ly­tyk­siä sel­väs­ti nor­maa­lia enem­män.